حفاظت شده: ویدئوی ابتدای فصل ژنتیک

برای دریافت ویدئوی ضبط شده ی کلاس ۱۹ ام مهر مربوط به مبحث ابتدای فصل سوم زیست شناسی دوازدهم کلیک کنید.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ویدئوی تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها

برای دریافت ویدئوی ضبط شده ی ۱۹ مهر مربوط به مبحث تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها کلیک کنید.

ادامه مطلب