حفاظت شده: ویدئوی جلسه ۹ زیست پایه تبادل و گردش مواد

برای دریافت ویدئوی ضبط شده ی جلسه ی نهم زیست پایه در ۲۷ مهر مربوط به مبحث تبادل گاز و گردش مواد کلیک کنید.

ادامه مطلب