حفاظت شده: ویدئوی جلسه ۹ زیست پایه تبادل و گردش مواد

برای دریافت ویدئوی ضبط شده ی جلسه ی نهم زیست پایه در ۲۷ مهر مربوط به مبحث تبادل گاز و گردش مواد کلیک کنید.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ویدئوی جلسه ۸ زیست پایه تبادل گاز

برای دریافت ویدئوی ضبط شده ی جلسه ی هشتم زیست پایه در بیستم مهر مربوط به مبحث تبادل گاز، کلیک کنید.

ادامه مطلب